logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม

8 กุมภาพันธ์ 2567 | จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กรมธนารักษ์เปิดประมูลเลขสวย เหรียญที่ระลึกพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ 88 ปี กรมธน...
  9 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์การยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ฯลฯ
  7 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันการทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช.)
  21 มีนาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 64 ครั้ง