logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วิสัยทัศน์/ภารกิจ/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
 
     เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ และการประเมินอสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
 

ภารกิจของกรมธนารักษ์

 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้ จัดประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

 2. จัดทำและนำออกใช้เหรียญกษาปณ์และดำเนินการเกี่ยวกับเงินตราตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501

 3. รับ - จ่าย ควบคุมเงินคงคลัง ตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491

 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

งานด้านบริหารที่ราชพัสดุ

ดำเนินการปกครองดูแลรักษาจัดให้ใช้ประโยชน์และทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐ

งานด้านผลิตเหรียญกษาปณ์ และของสั่งจ้าง

ดำเนินการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนตั้งแต่ชนิดราคา 10บาท ลงมาจนถึง 1 สตางค์ รวมทั้งผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึกเนื่องในวโรกาสและโอกาสสำคัญต่าง ๆ ตลอดจนการจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัดทำเครื่องหมายตอบแทนและของสั่งจ้างต่าง ๆ ที่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนสั่งจ้าง ทำการยุบหลอมทำลายและล้างตัวเหรียญกษาปณ์ ตลอดจน ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซมประตูห้องมั่นคงและจัดทำซ่อมแซมกุญแจตู้นิรภัยของส่วนราชการ

งานด้านบริหารเงินตรา

ดำเนินการควบคุมการรับ - จ่ายแลก และเก็บรักษาเหรียญกษาปณ์ การเบิก - ส่งเงินคงคลังของจังหวัด การควบคุมยอดเงินฝากของรัฐที่ธนาคารแห่งประเทศไทย รับเช็คเงินผลประโยชน์รายได้ของรัฐ ตรวจพิสูจน์เหรียญกษาปณ์

งานด้านทรัพย์สินอันมีค่าของแผ่นดิน

ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ เก็บรักษา จัดแสดงและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเงินตรา เหรียญที่ระลึก เครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และทรัพย์สิน อันมีค่าของแผ่นดิน รวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการสะสมเหรียญกษาปณ์ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ

งานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน

ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานสากล

ภารกิจแยกตามส่วน/ฝ่าย สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม

ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ

ดำเนินการเกี่ยวกับอนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ดิน และหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ทรัพยากรในที่ราชพัสดุ อนุญาตให้ส่วนราชการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ ควบคุม และบริหารจัดการการสร้างและการใช้ศูนย์ราชการศูนย์บ้านพักข้าราชการให้เป็นไปตามสัญญาระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสร้างสวนสาธารณะให้เป็นไปตามสัญญาและหลักเกณฑ์ที่กำหนด การจัดให้เช่า การจัดหาประโยชน์ การทำสัญญาต่างตอบแทนอื่น การกำหนดรูปแบบโครงการ และผลประโยชน์ตอบแทน การจัดทำเงื่อนไขการเช่า เงื่อนไขการประมูล การพิจารณาผลประมูลการจัดทำสัญญาเช่า การกำกับดูแลสัญญา การบริหารโครงการ การหาผู้ลงทุน การหาแหล่งเงินทุนการรับมอบอาคาร การดำเนินงานคดีเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการบุกรุก โต้แย้งกรรมสิทธิ์ และดำเนินการต่าง ๆ ด้านที่ราชพัสดุ การโอนสิทธิการเช่า เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า การขอดำเนินการอื่น ๆ ตามสัญญาและนอกเหนือสัญญา การใช้สิทธิตามสัญญาการบอกเลิกสัญญา การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือการจัดหาประโยชน์ ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย มอบหมายให้ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ปฏิบัติงานและเร่งรัดติดตามงาน ตลอดจนการประเมินผลงาน ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนจัดการฐานข้อมูล

ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุรูปแบบใหม่ การสำรวจรังวัดปักหลักเขตที่ราชพัสดุ การจัดทำแผนงานออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง การสำรวจรังวัดปักหลักเขตเช่าที่ราชพัสดุ การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินราชพัสดุ การรับขึ้นทะเบียนที่ดิน สิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ โครงการรัฐเอื้อราษฎร์ โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุ
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน

ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานสากล

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าปรับอื่นๆ นำส่งเงินรายได้และเงินอื่นๆตามระบบ GFMIS ตรวจสอบหลักฐานการเงินเพื่อจัดทำแบบเบิกเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การจัดทำบัญชีเงินสด ธนาคาร บัญชีแยกประเภทอื่นๆ การจัดเก็บหลักฐานการขอเบิกเงินนำส่งรายได้และเงินนอกงบประมาณ จัดทำบันทึกข้อมูลการจัดเก็บรายได้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ การจัดทำรายงานงบการเงินและบัญชี การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ การจัดทำและราบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ การจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน

พันธกิจสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม

 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุในพื้นที่จังหวัด ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมพร้อมที่จะนำไปใช้

 2. พัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้

 3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดและได้มาตรฐานสากล

 4. เป็นผู้แทนรับจอง-จำหน่าย จ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก ในโอกาสต่างๆ 

 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกรมธนารักษ์และจังหวัด

 
9 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 1860 ครั้ง