logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ

 • การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ (ฉบับแก้ไข)
  1 กุมภาพันธ์ 2560
 • การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ (ฉบับแก้ไข)
  1 กุมภาพันธ์ 2560
 • รายงานมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ เดือนมิถุนายน 2559
  1 กรกฎาคม 2559
 • รายงานมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ เดือนพฤภาคม 2559
  1 มิถุนายน 2559
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่ีอให้ความช่วยเหลือผู้เช่าทีดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจนและผู้เช่าที่ดินเพื่อประกอบการเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
  1 มิถุนายน 2559